Privacy- & cookieverklaring Dynamic Minds

Wij van Dynamic Minds nemen de beveiliging van jouw (persoons)gegevens zeer serieus. Wij verwerken (persoons)gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. De verwerking van de (persoons)gegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). En deze privacy-&cookieverklaring is opgesteld om je te informeren hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Deze privacy-&cookieverklaring beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt. En met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook lees je op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en tot slot welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over deze privacy-&cookieverklaring kun je contact opnemen met ons via contact@dynamicminds.nl.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat de rechtsverhouding die je met ons hebt of die je krijgt met ons, niet kan voortduren of tot stand kan komen.

Dynamic Minds

Dynamic Minds is een eenmanszaak, gevestigd aan de Pontoisestraat 23, 6164 GA te Geleen en geregistreerd onder KvK-nummer 572 621 01.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

De door ons gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

 • jouw toestemming. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je die toestemming altijd weer intrekken.
 • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met ons.
 • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingdie op ons rust (een fiscale of strafrechtelijke verplichting bijvoorbeeld). In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden die de wet ons bied daartegen verzetten.
 • een gerechtvaardigd belangdat wij hebben, bijvoorbeeld een direct marketing belang.

Wij verwerken persoonsgegevens van jou doordat je (persoonlijk of via een bedrijf) diensten en/of producten van ons afneemt en/of als je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Contactgegevens

Wij gebruiken jouw contactgegevens doelmatig. We gebruiken bijvoorbeeld jouw voor–en achternaam, eventuele bedrijfsgegevens en contactgegevens, zoals (factuur)adres, telefoonnummer en e-mailadres, waar dat relevant is om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Deze gegevens worden ook gebruikt voor eventuele facturatie. Ook versturen wij een nieuwsbrief via Active Campaign/Mailblue, maar alleen na jouw toestemming. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de aanwezigheidslijsten en verslagen van de door ons geleverde diensten ook door ons worden bewaard. Al deze contactgegevens kunnen op papier of digitaal worden bewaard.
Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens omtrent gezondheid) worden alleen bewaard indien dit in het belang van de dienstverlening nodig is (wettelijke grondslag: noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst). De gegevens worden bewaard voor zolang de overeenkomst duurt en worden verwijderd wanneer zij niet langer nodig zijn.

Bezoekersgegevens

Op onze website (hierna: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van deze privacy-&cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website.

Op locatie van Dynamic Minds worden vanwege beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid zo goed mogelijk te bewaken. De beelden worden op zorgvuldige (beveiligde) wijze bewaard. Na afloop van de bewaartermijn van vier weken worden de beelden vernietigd, tenzij deze op grond van een wettelijke verplichting of vanwege het instellen van een rechtsvordering bewaard moeten blijven.

Delen met derde partijen

Wij delen gegevens met derde partijen alleen als dit strikt noodzakelijk is. Met alle (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor de verwerking door deze derden. De volgende derden ontvangen gegevens van ons:

 • Hosting van de website,
 • Betaaldiensten;
 • Boekhouder;
 • Bezorgdiensten;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Derde partijen die worden ingeschakeld namens ons;
 • Partijen aan wie wij verplicht zijn de gegevens te verstrekken omdat de wet daartoe verplicht.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door de Website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem zijn geen persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op de Website staat een social media-button van LinkedIn en mogelijke andere (wisselende) links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform of specifieke website is op die link van toepassing en niet deze privacy-&cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kunt hier in elk geval lezen hoe LinkedIn omgaat met jouw privacy: LinkedIn

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zullen wij zo veel mogelijk beperken. Als dit toch noodzakelijk is, geven wij slechts gegevens door aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens met zorg. Op grond van belastingwetgeving dienen wij bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen 7 jaar te bewaren. Andere informatie wordt bewaard omdat wij vaak zien dat klanten terug komen en klanten het dan wenselijk vinden dat informatie bewaard is gebleven. Als je aangeeft dat je hier niet mee akkoord gaat wordt de informatie verwijderd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@dynamicminds.nl. Andere bedrijven waarmee door ons wordt samen gewerkt zullen ook worden verzocht om eventuele wijzigingen door te voeren indien dit relevant is. Wij reageren schriftelijk op jouw verzoek. Dit doen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken.

Persoonsgegevens overdragen of intrekken toestemming gegevensverwerking

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm ons te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Als dit technisch mogelijk is, zullen wij de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden.

Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je gegevens altijd weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door ons, neem mail dan naar contact@dynamicminds.nl.

Klachten
Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, dan verzoeken we je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen door te mailen naar contact@dynamicminds.nl.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de Website wordt gebruik gemaakt van cookies, bij het aanbieden van onze diensten en producten op de Website.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein bestandje dat door de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, als je de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij:

 • Functionele cookies om de website te laten werken;
 • Site tracking cookies die het website bezoek registreren vanuit het bezoek via de nieuwsbrief;
 • Geanonimiseerde analytische cookies verzamelen data over de website bezoeker die niet herleidbaar is tot de bezoeker;
 • Social media related cookies, zoals de pixel van LinkedIn.

Kun je cookies uitschakelen of verwijderen?

Cookies kun je uitschakelen of verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet gevolgd wilt worden.
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-& cookieverklaring. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring is 01/05/2022. LET OP: met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.